Jump to content

Recommended Posts

 • Administrator

(SD) Company Directory


Opis

(SD) Company Directory 3 jest aplikacją przeznaczoną dla IPS Community Suite 4. Dzięki tej aplikacji zyskujesz nowe możliwości rozwoju społeczności.

 

Aplikacja nie posiada stopki autorskiej

 

Co zyskujesz dzięki (SD) Company Directory 3?

 • możliwość stworzenia unikalnego miejsca w swojej społeczności, w którym użytkownicy będą mogli tworzyć wizytówki
 • możliwość budowania reputacji wizytówki poprzez recenzje i oceny wpisów
 • możliwość komentowania wizytówek
 • możliwość prezentacji miejsca na mapie Google

Przykładowe realizacje

 • katalog firm
 • katalog sklepów
 • katalog wydarzeń
 • katalog freelancerów

Aplikacja (SD) Company Directory może być używana wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zaprezentować coś, co da się umieścić w fizycznym miejscu na mapie

Funkcjonalność:

 • Oznaczenie profilu jako wyróżniony
 • Sortowanie wpisów
 • Zakup z nexusem
 • Wygasanie wpisów
 • Możliwość połączenia Państwa z miastem
 • Formularz kontaktowy dla firm
 • Komunikat dla wyłączonej aplikacji
 • Widget najnowsze profile
 • Możliwość usunięcia stopki
 • Uprawnienia do formularza kontaktowego
 • Panel klienta
 • Statystyki wyświetleń profilu
 • Filtrowanie listy
 • Alfabetyczna lista
 • Kody rabatowe
 • Predefiniowane tagi
 • Dodatkowy wygląd strony głównej
 • "Ulubione" profile
 • Dodatkowe profile
 • Dodatkowe lokalizacje profilu
 • Możliwość przypisania pola dodatkowe do kategorii podczas dodawania
 • Możliwość wymagania województwa/miasta podczas dodawania profilu
 • Dodatkowy wygląd kategorii
 • Strona z cennikiem
 • Funkcjonalność zmiany autora
 • Możliwość zmiany języka opisu na mobile + domyślnie wybrany opis w języku użytkownika
 • Funkcjonalność meldowania się (Check-in)
 • Możliwość ustawienia własnej nazwy w linku
 • Możliwość włączenia/wyłączenia przez autora wpisu komentarzy/opinii w profilu
 • Możliwość wyłączenia wymagania pola adres e-mail
 • Dodatkowa walidacja pola z kodem pocztowym. Dowolnymi znakami są tylko cyfry i myślnik
 • Możliwość ukrycia autora profilu
 • Możliwość zmienienia sortowania profili w kategoriach
 • Możliwość tworzenia specjalizacji dla profilów
 • Możliwość filtrowania firm na liście po województwie, mieście, specjalizacji
 • Dodatkowe pola w opiniach firm
 • Funkcjonalność weryfikowania profili
 • Możliwość dodawania profili z pominięciem mapy
 • Możliwość zaktualizowania profili po aktualizacji pakietu
 • Weryfikacja profili w panelu klienta
 • Możliwość dodania komentarzu do zgłoszonej weryfikacji
 • Nowa wyszukiwarka profili
 • Możliwość dodawania miasta przez użytkownika
 • Wybrane grupy mogą pomijać płacenie
 • Możliwość przypisania specjalizacji do danej kategorii
 • Możliwość wyłączenia funkcji meldowania się (Check-in)
 • Możliwość wyłączenia opcji obserwowania profili
 • Możliwość wyłączenia globalnej wyszukiwarki
 • Możliwość podania skróconej i pełnej nazwy firmy
 • Możliwość sortowania profili w losowej kolejności w widgecie
 • Mikrodane
 • Integracja z (SD) Sales Portal Pro
 • Zmiana wyglądu aplikacji
 • System newsów
 • Firmy w pobliżu
 • Usunięcie globalnej wyszukiwarki
 • Predefiniowane Social Media
 • Możliwość definiowania godzin otwarcia
 • RSS dla newsów
 • Możliwość dodania więcej niż jednej opinii dla firmy
 • Zmiany w sitemapie
 • Importer
 • Zakładka w profilu "odwiedzone firmy"
 • Możliwość wyłączenia funkcji "Nie znalazłeś miasta? Dodaj je"
 • Widget: "Najnowsze opinie"
 • Widget: "Ostatnio odwiedzone firmy"
 • Własny walidator dla pola kod pocztowy
 • Możliwość edycji pól dodatkowych podczas edycji opinii
 • Możliwość filtrowania po polach dodatkowych
 • Możliwość przypisania pola dodatkowe do wszystkich kategorii automatycznie
 • Możliwość wyłączenia systemu specjalizacji
 • Narzędzia moderacyjne w widoku kategorii
 • Rozszerzenie strumienia aktywności (prezentowanie: dodanie do ulubionych, zameldowanie się)
 • Możliwość wyłączenia systemu weryfikacji
 • Możliwość wyłączenia wymagania zaznaczenia pozycji na mapie
 • Wyświetlanie newsów danego profilu na stronie profilu
 • Nowy wygląd newsów
 • Promowanie profili firmowych (FB, Twitter, Nasz wybór)
 • Rekomendowane komentarze
 • Wiadomość w profilu
 • Odpowiedź na opinie
 • oEmbed (profile, komentarze, opinie, newsy)
 • Całkowicie przepisany system newsów (nowa wersja zawiera: reakcje, wiadomości, komentarze, promocję, okładki)
 • Możliwość sortowania w Pakietach + wielojęzyczność
 • Wielowalutowość w pakietach
 • Możliwość ograniczenia użyć pakietu (limit użyć i pakiet tylko dla wybranych grup)
 • Ranking firm (wersja beta)
 • Nowe mapy OpenStreetMap
 • Możliwość umieszczenia pól dodatkowych w zakładce
 • Zmiany w topie profilu
 • JSON-LD
 • Statystyki dodatkowych ocen w opinii
 • Kategoryzacja newsów
 • Możliwość wgrania domyślnego zdjęcia dla profili firm
 • Możliwość połączenia kategorii z pakietami
 • Możliwość wyłączenia opcji kontaktu poprzez e-mail i/lub PW
 • Nowy szablon dla "okna informacyjnego" na mapie
 • Możliwość zdefiniowania wartości przybliżeń dla map
 • Zapamiętywanie parametrów wyszukiwania na stronie "firmy w pobliżu"
 • Możliwość wysłania SMS do firmy w określonych godzinach, określonych dniach tygodnia i przez użytkowników określonych grup (integracja z Twilio.com) [Opcja dostępna w wybranych pakietach]
 • Możliwość połączenia wszystkich metod kontaktowych w jeden przycisk
 • Możliwość zasugerowania nowej firmy do katalogu
 • Powiadomienie o dodaniu nowego miasta
 • Możliwość zdefiniowania własnego zestawu znaków, który będzie użyty do filtrowania na liście firm
 • Dodatkowe statystyki w widoku blokowym
 • Powiadomienia o nowym newsie
 • Lazy Loading dla obrazków
 • Możliwość przypinania profili
 • Możliwość wyboru czasu pomiędzy formatem 24-godzinnym i 12-godzinnym (dla godzin otwarcia firmy)
 • Mapa wszystkich firm
 • Nowy dostawca SMS'ów: smsapi.pl
 • Możliwość włączenia moderowania wpisów per kategoria
 • Możliwość włączenia komentarzy/opinii per kategoria
 • Możliwość włączenia moderowania komentarzy/opinii per kategoria
 • Zmiany w profilach dodatkowych (dodanie opcji edycji wpisu, dodatkowe pola jak nazwa i województwo, zmiana sposobu sortowania wpisów)
 • Możliwość wybrania pól dodatkowych dla opinii per kategoria
 • Możliwość utworzenia własnej galerii zdjęć (wersja beta)
 • Własna wiadomość na wybranych stronach

 

Licencja na aplikację

Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

 

Description

(SD) Company Directory 3 is an application designed for IPS Community Suite 4. With this app you gain new possibility to enhanceyour community.

What do you gain through the app  (SD) Company Directory 3?

 • abbility to create unique place in your community, in which members can create business cards
 • abbility to build reputation of business card through reviews and ratings
 • abbitlity to comment business cards
 • abbility to present place on Google maps

Example realizations

 • Company Directory
 • Shops directory
 • Events directory
 • freelancers directory

Application (SD) Company Directory can be used anywhere where we would like to present something that can be put in a physical location on the map.

Functionality:

 • Sorting profiles
 • Purchase package in Commerce (nexus)
 • Expiring profiles
 • Abbility to connect country with city
 • Contact form in profile
 • Offline message
 • Widget newest profiles
 • Abbility to copyright removal
 • Permission to contact form
 • Customer center
 • Profile view statistics
 • Alpabetical list
 • Profiles filter
 • Discount codes
 • Predefined tags
 • Additional main view
 • "Favorite" profiles
 • Additional profiles
 • Additional profile locations
 • Abbility to connect field with categories when adding
 • Abbility to require state/city when create profile
 • Additional category view
 • Price list page
 • Change profile owner
 • Abbility to change language description on mobile + default description in current member lang
 • Ability to check-in when you physically visit the company
 • Member can set own seo name
 • Abbility to turn on/off profile comments/opinions
 • Abbility to turn off Contact e-mail address field
 • Additional validation postal code field. Allowed chars are digits and dash
 • Abbility to hide company profile autor
 • Abbility to change sorting profile in categories
 • Abbility to create profiles specializations
 • Abbility to filter companies by: states, cities, specializations
 • Additional fields in company opinion
 • Abbility to verify profile
 • Ability to add profile without maps
 • Ability to update profiles after an update package
 • Profiles verification in the customer panel
 • Abbiliti to add comment in verification request
 • New search profiles
 • Ability to add city by user
 • Selected groups can avoid paying
 • Abbility to assign specialization to category
 • Abbility to turn off check-in functionality
 • Abbility to turn off follow profiles
 • Abbility to turn off global search
 • Ability to provide short and full name of the company
 • Abbility to random order companies in widget
 • Microdata
 • Integration with (SD) Sales Portal Pro
 • Application redesign
 • News system
 • Nearby companies
 • Remove global search
 • Predefined Social Media
 • Possibility to define opening hours
 • RSS for news
 • Ability to add more than one review for company
 • Changes to sitemap
 • Importer
 • Tab in the profile "visited company"
 • Ability to disable feature "You have not found the city? Add it"
 • Widget: "Latest opinions"
 • Widget: "Latest visited companies "
 • Own validator for post code field
 • Ability to edit additional fields when editing an opinion
 • Ability to filter on additional fields
 • Ability to assign additional fields for all categories automatically
 • Ability to disable the specialization system
 • Moderation tools in the category view
 • Extension stream activity (presenting: add to favorites, check-ins)
 • Ability to disable the verification system
 • Ability to disable requirement to mark positions on map
 • Displaying news of a given profile on the profile page
 • New look for news
 • Promoting company profiles (FB, Twitter, Our pick)
 • Recommended comments
 • Message in profile
 • Answer to opinions
 • oEmbed (profiles, comments, opinions, news)
 • Completely rewritten news system (new version includes: reactions, messages, comments, promotion, covers)
 • Ability to sort in Packages + multilanguage
 • Multicurrency in packages
 • Ability to limit package use (use limit and package only for selected groups)
 • Companies ranking (version beta)
 • New map provider OpenStreetMap
 • Ability to place additional fields in the tab
 • Changes in profile top
 • JSON-LD
 • Statistics of additional ratings in the opinion
 • News categorization
 • Ability to upload the default photo for company profiles
 • Ability to join categories with packages
 • Ability to disable contact by e-mail and/or PW
 • New template for the "information window" on the map
 • Ability to define zoom values for maps
 • Remembering search parameters on the "nearby companies" page
 • Ability to send an SMS to the company at certain times, specific days of the week and by users of specific groups (integration with Twilio.com) [Available on selected packages]
 • Ability to connect all the contact methods in one button
 • Ability to suggesting a new company to the catalog
 • Notification about adding a new city
 • Ability to define your own character set that will be used to filter the list of companies
 • Additional stats in grid view
 • Notification about new news
 • Lazy Loading for images
 • Ability of pinning profiles
 • Ability to choose the time between the 24-hour and 12-hour (for opening hours)
 • Map of all companies
 • New SMS provider: smsapi.pl
 • Ability to enable moderation entries per category
 • Ability to enable comments/opinions per category
 • Ability to enable comments/opinions moderation  per category
 • Changes in additional profiles (adding edit options to the entry, additional fields like name and state, changing the sorting of entries)
 • Ability to select fields for opinions per category
 • Ability to create own photo gallery (beta version)
 • Niestandardowa wiadomość na wybranych stronach

 

Więcej zdjęć:

 

Więcej informacji znajdziesz w klubie:

 


 

Link to post
Share on other sites
 • Replies 699
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Spanner I just wanted to thank you for all of your hard work bringing this product to the marketplace and continuing to update it based on customer suggestions.

Works for me. Thank you! We have figured out a critical behavior right now: If a company choose not to allow reviews then all existing reviews not shown any more. I have expected that the co

I just registered an account to get some help with this plugin. We have been chatting through the email for a while, but I think it's better to have our conversation on your support forum?  Question:

Posted Images

I just registered an account to get some help with this plugin. We have been chatting through the email for a while, but I think it's better to have our conversation on your support forum? 

Question: could you please explain how I am able to setup the Google Map API? 
I have followed your guide on the support topic, however the Google Map keeps blank. 

Question 2: once I created a custom field, it will not be displayed on the frontend? 

Another bug, when I am trying to edit a list throught he backend: 2S106/1 Page Not Found.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Hello,
yes this is a better place.

Ad 1. Probably you have a problem with JS. I'm waiting for a response from IPS beacause application after instalation creates JS file but IPS Community Suite creates bad cache for it and JS doesn't work

Ad 2. I'll check

In backend you try to edit what? company profile? This feature will be availiable in next version beacause I must solve some problems with this.

 

Link to post
Share on other sites

Hello,
yes this is a better place.

Ad 1. Probably you have a problem with JS. I'm waiting for a response from IPS beacause application after instalation creates JS file but IPS Community Suite creates bad cache for it and JS doesn't work

Ad 2. I'll check

In backend you try to edit what? company profile? This feature will be availiable in next version beacause I must solve some problems with this.

 

For my own understanding, does it mean that the Google Maps will not work untill the Javascript issue has been resolved? 

And yes, I am trying to edit a company profile. Good to know that this is not working untill the next release. 

Link to post
Share on other sites
 • Administrator

if possible for me  to test  a demo ?

Hello:

http://devipb.spannderdev.pl

 

Hello,
yes this is a better place.

Ad 1. Probably you have a problem with JS. I'm waiting for a response from IPS beacause application after instalation creates JS file but IPS Community Suite creates bad cache for it and JS doesn't work

Ad 2. I'll check

In backend you try to edit what? company profile? This feature will be availiable in next version beacause I must solve some problems with this.

 

For my own understanding, does it mean that the Google Maps will not work untill the Javascript issue has been resolved? 

And yes, I am trying to edit a company profile. Good to know that this is not working untill the next release. 

Unfortunately yes :( I don't know why IPS don't create js file after install

Link to post
Share on other sites

Hello. I bought this app for $ 40, but it does not work - I can not update the last version.

In the ACP upload .tar file - began the start of upgrading. There was the first mistake - could not find a table sd_cd_profile_content.. I looked at the queries file and copied the request to create the table. There was a second mistake - 1S111/1 Column 'content_language_id' cannot be null. What to do with it - I do not know. Why do I have $ 40 should receive half finished product?

Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Spanner, what about my message?

Sorry, I don't see.

With upgrade I saw, that you must unpack archive, manually upload files and go to boardurl/admin/upgrade, then upgrade works fine. Auto upgrade in acp doesn't work with upgrade from previous version.

This is first version and maybe has errors. I'm working on fixing it all.

Link to post
Share on other sites

Made as you say - error:

Column 'content_language_id' cannot be null 
/applications/companydirectory/setup/upg_24030/upgrade.php::67
INSERT INTO `sd_cd_profile_content` ( `content_text`, `content_profile_id`, `content_language_id` ) VALUES ( ?, ?, NULL )

 

Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Thankyou it's work now .. but can you please give me the  access  username if possible ?

demo/demo

2.2.2

Ok, check PM

Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Dawid, 

I set a few custom fields but they are not displaying on the frontend. Could you tell me how to set this? 

Yes, this is error. Today I release version 3.0.1 with fix all this errors

The problem with maps is still not resolved.

Yes, I'm waiting for response from IPS

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.