Jump to content
 • Regulamin świadczenia usług Newslettera
  Załącznik nr 4 do Regulaminu Serwisu

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa zasady świadczenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego działającego pod adresem www.ipsbeyond.pl (zwanego dalej: "Serwisem") usługi Newslettera.
  2. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym oferowane za pośrednictwem tego Serwisu usługi, jest Dawid Baruch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 677-220-38-35, REGON: 122408459.

  II. Definicje

  Terminy użyte w tekście Regulaminu oznaczają:

  1. Usługodawca - Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 677-220-38-35, REGON: 122408459.
  2. Serwis - serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym www.ipsbeyond.pl, będący własnością Usługodawcy i przez niego prowadzony.
  3. Newsletter - forma bezpłatnej informacji handlowej rozsyłanej cyklicznie z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę do Użytkowników drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, zawierająca informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także oferowanymi w ramach Serwisu i Sklepu Produktami/aplikacjami lub usługami, w tym informacje o promocjach, rabatach i aktualnej ofercie.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez umocowanego przedstawiciela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług Newslettera rozsyłanego przez Usługodawcę na skutek dokonania jego zamówienia w Serwisie. W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać Usługodawcy taką zgodę na każde jego żądanie.
  5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usługi Newslettera w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

  III. Warunki korzystania z usług Newslettera

  1. Zamówienie przez Użytkownika usługi Newslettera jest możliwe przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu dotyczącego otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Dawida Barucha lub niezależnie od rejestracji w Serwisie - w drodze jego oddzielnego zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę "Zapisz się do Newslettera" znajdującej się na stronie internetowej Serwisu i podanie swojego adresu e-mail.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newslettera uwarunkowane jest:
   1. udostępnieniem swojego adresu e-mail we właściwym polu w Serwisie i kliknięcie w ikonę "Zapisz się do Newslettera" oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxu "Akceptuję Regulamin Newslettera" lub
   2. przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie zaznaczeniem odpowiedniego checkboxu dotyczącego otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Dawida Barucha i zaakceptowaniem Regulaminu Serwisu, którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin.
   Użytkownik akceptując postanowienia Regulaminu jednocześnie zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji wysłanej przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail o dodaniu jego adresu e-mailowego do listy mailingowej.
  4. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i jest nieodpłatna. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdym czasie bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Usługodawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mail_protected.png lub pisemnie na adres: SolutionDEVs Dawid Baruch, 30 – 009 Kraków, ul. Friedleina 26 lok. 2 albo przez kliknięcie w link dezaktywacyjny zamieszczony w Newsletterze. Usunięcie Użytkownika z listy mailingowej zostanie zrealizowane przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji od Użytkownika.
  5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy poprzez przesłanie drogą elektroniczną informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: mail_protected.png lub pisemnie na adres: SolutionDEVs Dawid Baruch, 30 – 009 Kraków, ul. Friedleina 26 lok. 2.
  6. Korzystanie z usługi Newslettera, w tym zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, wymaga posiadania przez Użytkownika skonfigurowanego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do sieci Internet.
  7. Korzystanie z usługi Newslettera jest bezpłatne z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usługi Newslettera.
  8. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
  9. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z ważnego powodu jakim jest zaprzestanie świadczenia usługi wysyłania Newslettera. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Newslettera zostanie przesłane Użytkownikowi na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie lub zamawiania usługi Newslettera.

  IV. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem usługi Newslettera.
  2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres e – mail: mail_protected.png lub pisemnie na adres: SolutionDEVs Dawid Baruch, 30 – 009 Kraków, ul. Friedleina 26 lok. 2.
  3. Usługodawca zaleca, aby reklamacja zawierała opis zaistniałego problemu i żądanie Użytkownika.
  4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o sposobie rozpoznania reklamacji jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

  V. Polubowne rozwiązywanie sporów

  1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
  2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

  VI. Dane osobowe Użytkowników

  1. Dane osobowe Użytkownika (w postaci podanego przez Niego adresu e-mail) są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
  2. Usługodawca zapewnia, że wszelkie uzyskiwane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Podanie przez Użytkownika wymaganych danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa, tj. adresu e-mail Użytkownika, jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, a dotyczącej świadczenia usługi Newslettera, w tym przesyłania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami RODO:
   1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
   2. prawo sprostowania danych osobowych,
   3. prawo usunięcia danych osobowych oraz rezygnacji z Newslettera,
   4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo do przenoszenia danych osobowych, np. do innego administratora,
   7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
  6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych określone są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Niezależnie od treści postanowień Regulaminu Użytkownikom będącym konsumentami przysługują uprawnienia przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę praw konsumentów.
  2. Ewentualne spory między Usługodawcą a Użytkownikami związane ze świadczeniem usług Newslettera rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w razie bezskuteczności rozmów polubownych, rozpoznawane będę przed sądem właściwym według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez wysłanie odpowiedniej informacji drogą mailową na adres podany przy zapisywaniu się do Newslettera.
  4. Zmieniony Regulamin zostanie również udostępniony na stronie internetowej Serwisu.
  5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, który nie będzie krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Serwisu zmienionego Regulaminu.
  6. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia pkt. III ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  7. Usługodawcy przysługuje prawo cesji na podmiot trzeci praw i obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług Newslettera zawartych za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikami – bez konieczności uzyskania ich odrębnej zgody, a w przypadku umów zawartych z Użytkownikami będącymi konsumentami – za ich odrębną zgodą.
  8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zamawiania usługi Newslettera.
  9. Niniejszy Regulamin jest także dostępny pod adresem https://www.ipsbeyond.pl/newsletter/regulation/ i obowiązuje od dnia 16.07.2018 r.
×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.