Jump to content
 • Informacja dla Użytkowników serwisu IPSBEYOND.PL
  dotycząca ochrony danych osobowych

  W ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - właściciel serwisu internetowego pod adresem www.ipsbeyond.pl (dalej „Serwis”), tj. Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch, przekazuje następujące, wymagane powyższymi przepisami, informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Dawid Baruch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 122408459, adres email: mail_protected.png.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Udostępnione przez Użytkowników Serwisu dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze szczegółowo opisanych w Regulaminie Serwisu usług świadczonych za pomocą Serwisu drogą elektroniczną (dalej – „Usługi”), w tym dokonywania zakupu produktów lub Usług za pośrednictwem dostępnego w Serwisie sklepu internetowego (dalej „Sklep”). W związku z tym dane te są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umów o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, w tym umów związanych z zakupami dokonywanymi przez Użytkowników w Sklepie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania tych umów, w tym do:
   • umożliwienia Użytkownikom założenia swoich Kont w Serwisie, dostępu do nich i ich utrzymywania,
   • udostępniania Użytkownikom Koszyka (formularza zamówienia) umożliwiającego dodanie Produktu lub Usługi do elektronicznego Koszyka oraz złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie,
   • umożliwienia Użytkownikom przeglądania zamieszczonych w Serwisie treści, do których dostęp jest uzależniony od posiadania Konta w Serwisie,
   • korzystania przez Użytkowników z usługi Forum i Bloga,
   • rozliczania należności związanych z korzystaniem z odpłatnych Usług,
   • kontaktów między Administratorem a Użytkownikami w sprawach związanych z wykonaniem zawartych między nimi umów,
   • wysyłania Newslettera, po uruchomieniu Usług w tym zakresie i zapisaniu się do Newslettera,
   • rozpatrzenia reklamacji związanych z wykonaniem umów.
   Podstawą prawną opisanego wyżej przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy/umów między Użytkownikiem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne z powyższego punktu widzenia, a w konsekwencji konieczne do zapewnienia możliwości korzystania przez Użytkowników z Usług stanowiących przedmiot danej umowy, w tym dokonania zakupów w Sklepie. Po zawarciu umowy dalsze przetwarzanie danych osobowych niezbędne do jej wykonania jest dokonywane w oparciu o tę umowę.
  • Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników są także przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych w ramach realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, które mogą wymagać podania przez Użytkowników danych osobowych niezbędnych dla tych celów, w tym do wystawiania faktur i prowadzenia dokumentacji księgowej.
  • Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników mogą być przetwarzane również wówczas, gdy jest do niezbędne do celów, których podstawą są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w tym:
   • obsługa zgłoszeń, próśb, zapytań Użytkownika, w tym przekazywanych za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, jeśli nie są one związane z zawarciem lub wykonywaniem umowy wiążącej Użytkownika z Administratorem,
   • ustalanie i dochodzenie należności lub obrona roszczeń, prowadzenie postępowań przed właściwymi do tego organami publicznymi,
   • przechowywanie danych osobowych dla celów dowodowych służących wykazaniu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych,
   • marketing bezpośredni własnych Usług Administratora, w tym Sklepu oraz usług bądź towarów osób trzecich,
   • w celach analitycznych lub statystycznych.
   Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne.
  • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ich zapisywania w plikach cookies stosowanych za zgodą Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Użytkownik powinien mieć jednak świadomość, że cofnięcie zgody na stosowanie cookies i w związku z tym na zapisywanie w nich danych osobowych, może powodować techniczne utrudnienia w korzystaniu z Usług, w tym dokonywaniu zakupów w Sklepie, ponieważ część stosowanych w Serwisie plików cookies służy zapewnieniu właściwego funkcjonowania Serwisu.

  Okres przetwarzania danych osobowych:

  • Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów ich przetwarzania.
  • Przetwarzanie danych w celu wykonania umów zawartych przez Użytkownika z Administratorem następuje w okresie obowiązywania danej umowy, w tym w trakcie realizacji wynikających z niej świadczeń, aż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub w stosunku do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze następuje przez okres trwania tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa, w tym przez okres trwania prawnego wymogu przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej.
  • Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora następuje przez okres, w którym interesy te istnieją i zachodzi potrzeba przetwarzania danych dla tych celów – do czasu wniesienia przez Użytkownika ewentualnego sprzeciwu.
  • Przetwarzane danych osobowych polegające na ich zapisywaniu w plikach cookies jest dokonywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies, w tym do chwili dokonania przez Użytkownika odpowiedniej w tym celu zmiany ustawień oprogramowania.

  Udostępnianie danych osobowych

  Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom, za pomocą których Użytkownik dokonuje płatności związanych z Usługami, w tym zakupami w Sklepie, oraz upoważnionym podmiotom, w tym pracownikom oraz współpracownikom, którzy zajmują się obsługą funkcjonowania Serwisu, w tym obsługą rachunkową/księgową lub informatyczną.

  Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym RODO:

  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mailowy kontakt z Administratorem na adres mail_protected.png.

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.