Skocz do zawartości

Polityka prywatności

(Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej https://www.ipsbeyond.pl, zwanego dalej "Serwisem".
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu i jest jego integralną częścią.
 3. W ramach działalności Serwisu zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane Użytkowników korzystających ze strony Serwisu oraz Sklepu internetowego (dalej: "Użytkownicy"). Dane te są pozyskiwane w następujący sposób:
  1. przez dobrowolne podawanie informacji przez Użytkowników w Formularzu Rejestracji i Formularzu zamówienia;
  2. przez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.

II. Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dawid Baruch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26/2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 677-220-38-35, REGON: 122408459, adres poczty elektronicznej: mail_protected.png, zwany dalej "Administratorem" lub "Usługodawcą".
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez niego o Użytkownikach są zbierane dla celów oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie oraz, że są przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Formularzu Rejestracji i w Formularzu zamówienia, tj. adres e-mail, nazwa Użytkownika, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP, numer telefonu, adres IP, dane do serwera (tj. nazwa użytkownika, hasło, path), dane logowania do panelu administratora (tj. nazwa użytkownika, hasło).
 4. Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania Rejestracji, złożenia Zamówienia, zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy/Umowy związanej z zamówieniem oraz w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym w zakresie Usługi Konta), a także wystawienia faktur VAT.
 5. Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminie Serwisu i zapewnia ochronę udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników.
 6. Podczas wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu, automatycznie zbierane są następujące dane:
  1. adres IP;
  2. typ przeglądarki;
  3. typ systemu operacyjnego;
 7. W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z administracją Serwisu mogą być zbierane jego dane osobowe obejmujące na przykład: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

III. Wykorzystywanie zbieranych danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym Sklepu funkcjonującego w ramach Serwisu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy/umowy związanej z zamówieniem lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym w zakresie Usługi Konta) oraz w celu prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.
 3. Usługobiorca może udzielić zgody na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, do przesyłania przez Administratora danych informacji handlowej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda Usługobiorcy, która może być udzielona przez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod formularzem rejestracyjnym.
 4. W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody, podany adres poczty elektronicznej może posłużyć również do przesyłania przez Administratora danych bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
 5. Administrator danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do tworzenia analiz statystycznych dotyczących Usługobiorców korzystających z Serwisu oraz do diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z administrowaniem i funkcjonowaniem Serwisu.

IV. Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych), w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy określone w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na następujący adres poczty elektronicznej Administratora danych: mail_protected.png

V. Mechanizm cookies

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik Cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu. Mechanizm Cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
 2. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu Cookies przez podmioty trzecie.
 3. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania Cookies zawarte są w Polityce wykorzystywania Cookies dostępnej pod adresem https://www.ipsbeyond.pl/regulaminy/polityka_wykorzystywania_cookie.html/.

VI. Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VII. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych, niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

IX. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mailowy Administratora danych: mail_protected.png

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 01.02.2018

Support IP.Board - IPSBeyond.pl, Józefa Friedleina 26/2, Kraków, małopolskie, 30-009

Ważne informacje

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.