Jump to content

Guidelines

wersja z dnia 25.05.2018 r.

Regulamin Serwisu Internetowego IPSBEYOND.PL

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego na stronie internetowej www.ipsbeyond.pl oraz zasady świadczenia pozostałych usług oferowanych w ramach tego Serwisu.
 2. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 459);
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 24.06.2017 r. Dz.U. 2017. 1219);
  3. ustawy o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014)
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 05.05.2017 Dz. U. 2017.880);
  5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  1. Usługodawca – Dawid Baruch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 677-220-38-35, REGON: 122408459.
  2. Serwis – serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym www.ipsbeyond.pl, będący własnością Usługodawcy i przez niego prowadzony.
  3. Sklep – będący częścią Serwisu sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://www.ipsbeyond.pl/store/, stanowiący własność Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonuje on sprzedaży Produktów lub Usług.
  4. Użytkownik/Usługobiorca – posiadająca Konto w Serwisie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez umocowanego przedstawiciela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, z Usług, w tym dokonująca zakupów w Sklepie. W przypadku gdy Użytkownikiem/Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy/Umowy związanej z Zamówieniem oraz okazać Usługodawcy taką zgodę na każde jego żądanie.
  5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną
  7. (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu, w tym także usługa dostępna do zamówienia w Sklepie, np. usługa instalacji forum, świadczenie usług wsparcia technicznego dla forum, usługa aktualizacji forum, usługa szkolenia on-line, zamieszczania reklam Usługobiorcy na stronie Sklepu.
  8. Produkt – aplikacja informatyczna (program komputerowy) zawierająca treści cyfrowe, dostarczana/udostępniana Usługobiorcy do korzystania za pośrednictwem Serwisu (zdalnie, nie w postaci zapisanej na nośniku materialnym) na warunkach określonych w zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowie i niniejszym Regulaminie.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Serwisu prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka (formularza zamówienia), poprzedzone wyborem ilości Produktów lub Usług, które dostępne są w ofercie Sklepu lub Serwisu oraz wyborem formy płatności.
  10. Umowa/Umowa związana z zamówieniem – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotycząca świadczenia wybranej przez Użytkownika kategorii Usług, w tym umowa zawarta w wyniku dokonania Zamówienia w Sklepie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, umowa sprzedaży określonego Produktu lub świadczenia określonej Usługi oferowanej za pośrednictwem Sklepu. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów (aplikacji informatycznych) lub Usług mogących być przedmiotem Umowy znajduje się na stronie internetowej Serwisu lub Sklepu.
  11. Koszyk (formularz zamówienia) – usługa elektroniczna - formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Usługobiorca składa Zamówienie na Produkt lub Usługę poprzez dodanie ich do Koszyka i określenie zasad płatności.
  12. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu wymaganych Danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta lub złożenia Zamówienia.
  13. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie służący Rejestracji Usługobiorcy, umożliwiający utworzenie Konta.
  14. Konto – usługa elektroniczna, utworzone i utrzymywane przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy w Serwisie www.ipsbeyond.pl, tj. oznaczony podanym przez Użytkownika loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach i za pośrednictwem którego może on korzystać z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym złożyć Zamówienie na Produkt lub Usługę.
  15. Dane – dane Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym, gromadzone w ramach Konta Użytkownika, które przetwarzane są przez Usługodawcę - jako administratora tych danych - w celu zawarcia i wykonania Umowy/Umowy związanej z zamówieniem, w tym w celu prawidłowego świadczenia Usług na podstawie zawartej Umowy, łącznie z prowadzeniem Forum i Bloga, oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę.
  16. Cena – cena jednostkowa Usługi lub Produktu zamieszczona w opisie Usługi lub Produktu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
  17. Płatność – zapłata należności za zamówioną Usługę lub Produkt.
  18. Forum – forum internetowe będące częścią Serwisu, które służy do wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami związanych z tematyką Serwisu, wymiany opinii oraz udzielania pomocy innym Użytkownikom.
  19. Blog – prowadzona przez Usługodawcę część Serwisu zawierająca wpisy dotyczące tematyki związanej z IPS Community Suite (dawniej IP.Board) i funkcjonowaniem forum.
  20. Administrator Forum – Usługodawca lub umocowana przez niego osoba zarządzająca Forum;
  21. Post – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).
  22. Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
  23. Newsletter – usługa elektroniczna, która zawiera informacje w szczególności o Produktach i Usługach, a także nowościach oferowanych w Serwisie i która wysyłana jest przez Usługodawcę do Użytkowników na podany przez nich adres e-mail, za ich wyraźną zgodą.
  24. Strony – Usługodawca i Usługobiorca/Użytkownik.
 4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Dokonanie Rejestracji i korzystanie z Usług Serwisu wymaga zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią.
 5. Regulamin określa także:
  1. Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i warunki ich świadczenia;
  2. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem Usług lub Produktów, które Usługodawca wyraźnie oznaczył jako płatne poprzez podanie w ich opisie Ceny.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca, w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę lub w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Usługobiorcę uniemożliwia dostęp do tych danych.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających prawa innych Usługobiorców lub osób trzecich.
 10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu dotyczących zamieszczania w Serwisie treści przez Usługobiorców, w tym w ramach funkcjonowania Forum i Bloga, wskazanych w § 9 i § 10 niniejszego regulaminu, zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 13. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej w celu uniknięcia technicznych problemów w korzystaniu z Serwisu, w tym Usług, powinna być włączona obsługa plików Cookies.
 14. Usługodawca zaznacza, że dokłada należytych starań aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, jednak informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się występowaniem standardowych zagrożeń związanych z siecią Internet.
 15. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie Usługi drogą elektroniczną obejmujące m.in.:
  1. umożliwienie Użytkownikowi założenia Konta oraz utrzymywanie Kont Użytkowników w Serwisie, w tym umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Konta,
  2. udostępnianie Koszyka (formularza zamówienia) umożliwiającego dodanie Produktu lub Usługi do elektronicznego Koszyka oraz umożliwienie skorzystania z formularza zamówienia,
  3. umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie,
  4. wysyłanie Newslettera, po uruchomieniu Usług w tym zakresie i zapisaniu się do Newslettera,
  5. usługi Forum i Bloga.
 2. Opisy poszczególnych odpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, dostępnych za zamówienia za pośrednictwem Sklepu jak i poszczególnych Produktów/aplikacji, szczegółowe warunki ich świadczenia i dostarczenia, a także Ceny poszczególnych Produktów lub Usług są określone na stronie internetowej Sklepu, stanowiącego część Serwisu.
 3. W zakresie w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, np. w zakresie obsługi płatności, odpowiednie postanowienia dotyczące korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach określających zasady świadczenia usług przez te podmioty.

§ 3
Rejestracja w Serwisie i umowa o utrzymanie Konta

 1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dokonywania zakupów Produktów lub Usług Użytkownik musi dokonać rejestracji i założyć Konto w Serwisie.
 2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu pod adresem https://www.ipsbeyond.pl/register/ Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta w Serwisie. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na stronie internetowej Serwisu. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oznacza powstanie po jego stronie zobowiązania do respektowania postanowień Regulaminu, w tym postanowień regulujących warunki udzielenia licencji na korzystanie z zakupionych za pośrednictwem Sklepu Produktów.
 3. W celu dokonania Rejestracji i utworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa Użytkownika, Hasło, adres e-mail.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 5. W celu zapobiegania automatycznemu tworzeniu kont przez programy (roboty) internetowe Usługodawca podczas procesu rejestracji stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkownika nie noszą znamion zachowań robotów.
 6. Z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu poprzez podanie danych wskazanych w ust. 3 powyżej i kliknięcia przycisku „Zarejestruj moje konto” zostaje dokonana Rejestracja.
 7. Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca dostarczy, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.
 8. Aktywacja Konta przez Usługobiorcę polega na kliknięciu w przesłany link. Z tą chwilą pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaje zawarta - na czas nieoznaczony - umowa o świadczenie usług, polegająca na utrzymaniu Konta Użytkownika w Serwisie, w tym w ramach Forum.
 9. Świadczenie usługi, o której mowa w ust. 8 powyżej, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. Rejestracja oraz usługa utrzymania Konta w Serwisie, w tym w ramach Forum jest nieodpłatna.
 10. Zalogowanie w Serwisie za pośrednictwem Microsoft, Facebooka, Twittera, LinkedIn albo Google jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności, a w wyniku zalogowania się do Serwisu przez Microsoft, Facebooka, Twittera, LinkedIn albo Google po raz pierwszy, dla Użytkownika zostaje utworzone Konto. W takim przypadku do zawarcia umowy utrzymania Konta dochodzi z chwilą zalogowania się Użytkownika po raz pierwszy w Serwisie.
 11. Zgodnie z Umową o, której mowa w niniejszym paragrafie, Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie i umożliwiania korzystania z jego dostępnych funkcji, w tym funkcji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu;
  2. umożliwiania zalogowania się do Serwisu;
  3. umożliwiania składania Zamówień w Sklepie;
  4. umożliwiania korzystania z pełnych funkcjonalności Forum, w tym tworzenia nowych tematów;
  5. umożliwienia korzystania z pełnych funkcjonalności Bloga, w tym tworzenia nowych tematów (blogów).
 12. Po założeniu Konta Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu, a w szczególności może:
  1. składać Zamówienia na oferowane w ramach Serwisu Produkty i Usługi;
  2. publikować Posty na stronach Serwisu i Forum oraz tworzyć nowe blogi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 i § 10 niniejszego regulaminu;
  3. tworzyć listy kontaktów;
  4. wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników;
  5. dodawać linki do innych stron internetowych;
  6. tworzyć i czytać już funkcjonujące blogi na stronach Serwisu;
  7. umieszczać zdjęcia w galerii prowadzonej na stronach Serwisu pod warunkiem, że nie narusza to praw osób trzecich;
  8. przeglądać zdjęcia umieszczone w galeriach prowadzonych na stronach Serwisu.
 13. Hasło do Konta ma charakter poufny. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim, chyba, że Usługobiorcą jest przedsiębiorca, który udostępnia swoje Konto osobom działającym w ramach struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 14. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji ma możliwość zalogowania się do Serwisu i na swoje Konto przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie Serwisu. Zalogowanie się wymaga podania nazwy Użytkownika i Hasła oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”. Ponadto, Usługobiorca może zalogować się do Serwisu poprzez Microsoft, Facebooka, Twittera, LinkedIn albo Google
 15. Zabrania się udostępniania przez Użytkowników swojego Konta osobom trzecim.
 16. Usługobiorca może rozwiązać umowę o utrzymanie Konta zawartą na czas nieoznaczony, o której mowa w ust. 8 albo w ust. 10 niniejszego paragrafu, z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia. Umowa może zostać wypowiedziana przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi wypowiedzenie umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, o czym powiadomi go przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji.
 17. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i pomimo wezwania do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 14-dniowym terminie Użytkownik nie zastosuje się do wezwania. Informacja o wypowiedzeniu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy wraz z podaniem przyczyn wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy z Serwisu.
 18. W razie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w związku z naruszaniem Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługobiorca ten może ponownie zarejestrować się wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy.

§ 4
Dokonywanie Zamówień w Sklepie i Umowy związane z Zamówieniem

 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 2. Po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie, Usługobiorca ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Usługobiorca nie posiadający Konta w Serwisie zobowiązany jest dokonać Rejestracji przed złożeniem pierwszego zamówienia.
 3. Przy składaniu pierwszego Zamówienia w Sklepie w ramach Konta Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie), które następnie służą składaniu kolejnych ewentualnych Zamówień i ich wykonywaniu, o ile dane te nie zostaną zmienione przez Użytkownika. Ze względu na szczególne właściwości Produktów lub Usług dotyczące ich instalacji w przypadku niektórych Produktów Użytkownik podczas składania Zamówienia podaje adres URL, pod którym będzie zainstalowany zamawiamy Produkt/aplikacja, a w przypadku niektórych Usług, adres URL, dane do serwera (nazwę Użytkownika hasło, path), a także dane do panelu klienta (nazwa Użytkownika, hasło) oraz dane do panelu administratora (nazwa użytkownika, hasło).
 4. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 5. Korzystanie z formularza zamówienia może nastąpić po dodaniu przez Użytkownika Produktu/aplikacji lub Usługi do elektronicznego Koszyka, podanie adresu, pod którym będzie zainstalowany Produkt (jeżeli jest to wymagane) oraz kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka".
 6. Złożenie Zamówienia wymaga:
  1. dodania Usługi lub Produktu/Aplikacji do elektronicznego Koszyka;
  2. wypełnienia aktywnych pól formularza zamówienia wyświetlanych na kolejnych podstronach;
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji;
  4. ewentualnie wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przez wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę albo przez dostarczenie/udostępnienie przez niego Produktu objętego zamówieniem zawierającego treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy; oświadczenie to składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu pod formularzem Zamówienia;
  5. kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. W tym momencie dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą Umowy związanej z Zamówieniem na warunkach określonych szczegółowo w opisie danego Produktu lub Usługi.
 7. Usługa związana z formularzem zamówienia jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty") albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"), Usługobiorca ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
 8. Umowa związana z Zamówieniem, której przedmiotem jest dostarczenie Produktu/aplikacji lub wykonanie jednorazowej Usługi obowiązuje do czasu jej wykonania.
 9. Umowa związana z Zamówieniem o świadczenie usług o charakterze ciągłym jest zawierana na czas oznaczony. Czas trwania takiej Umowy wynika ze szczegółowego opisu zamawianej Usługi/Produktu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 10. Usługodawca po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin (dni robocze) na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania Zamówienia lub podany w trakcie rejestracji Konta. W przypadku, gdy powyższy termin upływa w czasie trwania dnia wolnego od pracy, potwierdzenie zostaje wysyłane do godz. 10:00 następnego dnia roboczego. Powyższa wiadomość e-mail zawiera w szczególności oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy związanej z Zamówieniem i jej warunki oraz potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na spełnienie świadczenia przez wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę albo przez dostarczenie przez niego Produktu objętego zamówieniem zawierającego treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Usługodawca przesyła także treść niniejszego regulaminu oraz wzór formularza reklamacyjnego.
 11. Udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy oraz wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przez wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę albo przez dostarczenie przez niego Produktu objętego zamówieniem zawierającego treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy związanej z Zamówieniem jest dokonywane na trwałym nośniku, w tym poprzez:
  1. udostępnienie w Sklepie niniejszego regulaminu oraz treści oświadczenia Użytkownika o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przez wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę albo przez dostarczenie przez niego Produktu objętego zamówieniem zawierającego treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy;
  2. przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu;
  3. utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.

§ 5
Cena

 1. Cena zamawianego Produktu/ aplikacji lub Usługi jest widoczna na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Produktu lub Usługi. Podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. O danych dotyczących łącznej Ceny wraz należnymi podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia - Usługobiorca jest informowany w Sklepie podczas składania Zamówienia. Ponadto, w przypadku niektórych Produktów oferowanych w Sklepie przy dokładnym opisie Ceny wskazana jest także Cena/opłata za przedłużenie umowy na okres kolejnych 12 miesięcy (np. odnowienie licencji na dany Produkt).
 2. Usługodawcy przysługuje prawo udzielania Użytkownikom specjalnych rabatów (poprzez przyznanie kodów rabatowych) oraz przeprowadzanie promocji na warunkach każdorazowo podawanych na stronie internetowej Serwisu/Sklepu. W takich przypadkach zmiany Cen Produktów obowiązują od chwili umieszczenia ich w Serwisie/Sklepie i nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed ich umieszczeniem.
 3. W przypadku, gdy promocje będą związane z kodem rabatowym, warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia. Kody rabatowe posiadają określony w nich okres ważności, w czasie trwania którego Usługobiorca może skorzystać z rabatu.

§ 6
Sposoby i terminy płatności

 1. Dokonanie zapłaty Ceny odbywa się po złożeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca zostaje przekierowany do wybranego przez siebie serwisu płatności internetowych, jeżeli wybrał ten sposób płatności.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dokonanie wyboru następujących sposobów płatności za zamówione Produkty/Usługi:
  1. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy numer 98 1950 0001 2006 0227 7941 0002;
  2. płatność za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem PayPal – przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą;
  3. płatność za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem Serwisu przelewy24.pl - przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą;
  4. walutą bitcoin.
 3. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku tego sposobu płatności, obsługa płatności jest realizowana przez Firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Usługobiorcę. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu PayPal dostępne są na stronie internetowej www.paypal.com. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę tego sposobu płatności, Usługobiorca zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu dokonania płatności.
 5. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku tego sposobu płatności, obsługa płatności jest realizowana przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:7792369887, REGON 301345068. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Usługobiorcę. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę tego sposobu płatności, Usługobiorca zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu dokonania płatności.
 6. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku tego sposobu płatności, obsługa płatności jest realizowana przez InPay S.A. z siedzibą w w Warszawie, 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512707, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:7010430929, REGON: 147302566. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Usługobiorcę. Szczegóły i zasady płatności dostępne są na stronie internetowej www.inpay.pl. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę tego sposobu płatności, Usługobiorca zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu dokonania płatności.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, dostarczenie zamówionego Produktu/aplikacji lub rozpoczęcie świadczenia Usługi określonej w Zamówieniu odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy i - ze względu na naturę Usług świadczonych na rzecz Użytkownika, a także właściwości oferowanych w ramach Serwisu Produktów/aplikacji, które stanowią treści cyfrowe i które nie są zapisane na nośniku materialnym - po otrzymaniu przez Usługodawcę od Użytkownika wyraźnej zgody na wykonanie w pełni zamówionej Usługi albo dostarczenie przez Usługodawcę Produktu objętego zamówieniem, zawierającego treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przez Użytkownika przy dokonywaniu Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu zawierającego treść zgody i informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy przed kliknięciem w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie przez Usługobiorcę powyższego oświadczenia jest potwierdzane zgodnie z § 4 ust. 10 niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na wykonanie w pełni zamówionej Usługi przez Usługodawcę albo dostarczenie przez niego Produktu objętego zamówieniem, zawierającego treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, tj. nie zaznaczenia przez Użytkownika w.w. checxboxu, Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi lub dostarcza/udostępnia Produkt po zaksięgowaniu wpłaty Ceny na rachunku bankowym Usługodawcy i po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.
 9. Realizacja Zamówienia poprzez dostarczenie Produktu/aplikacji następuje poprzez udostępnienie Usługobiorcy zamówionego Produktu/aplikacji do pobrania ze strony internetowej Serwisu z zakładki Sklep/Zarządzanie zakupami widocznej na Koncie Użytkownika i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 10. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument, Usługodawca wysyła fakturę VAT na jego żądanie.
 11. Usługobiorcy wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W celu otrzymania faktury VAT w wersji papierowej, Usługobiorca powinien zgłosić Usługodawcy żądanie w tym przedmiocie.

§ 7
Licencja

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z zamówionego Produktu/aplikacji przez okres określany każdorazowo w opisie Produktu/aplikacji, licząc od dnia jego udostępnienia Usługobiorcy przez Usługodawcę do korzystania.
 2. W przypadku licencji terminowych Usługobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia licencji na korzystanie z zamówionego Produktu/aplikacji na kolejny okres (odnowienie licencji). Przedłużenie licencji wymaga uregulowania należności pieniężnej (Ceny) za kolejny okres korzystania z Produktu/aplikacji w wysokości określonej w aktualnym opisie danego Produktu/aplikacji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu/Sklepu. Usługodawca na Koncie Użytkownika w zakładce https://www.ipsbeyond.pl/clients/purchases/ oraz https://www.ipsbeyond.pl/clients/orders/ - na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania licencji - zamieszcza informację o możliwości jej przedłużenia na kolejny okres poprzez opłacenie, wskazanej w fakturze pro forma należności pieniężnej w wyznaczonym w tej fakturze terminie. Brak dokonania zapłaty należności z tytułu przedłużenia licencji powoduje wygaśnięcie licencji z upływem okresu jej obowiązywania.
 3. W ramach uzyskanej licencji Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Produktu/aplikacji przez wskazany okres czasu zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym do:
  1. pobrania ze strony internetowej Serwisu (z zakładki Sklep/Zarządzanie zakupami widocznej na Koncie Użytkownika) elementów zamówionego Produktu/aplikacji umożliwiających wyświetlanie danych elektronicznych (treści cyfrowych);
  2. zainstalowanie pobranych elementów Produktu/aplikacji w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym;
  3. stosowania Produktu/aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z opisu Produktu/aplikacji.
 4. W zakresie normalnego korzystania z zamówionych Produktów/aplikacji, zgodnie z ich przeznaczeniem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, nie mieści się w szczególności:
  1. kopiowanie Produktu/aplikacji;
  2. wprowadzanie zmian do Produktu/aplikacji;
  3. rozpowszechnianie, w tym użyczanie oraz najem Produktu/aplikacji lub ich kopii.
 5. Korzystanie z Produktu/aplikacji w zakresie wykraczającym poza granice zezwolenia licencyjnego stanowi naruszenie przez Użytkownika praw autorskich przysługujących Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością prawną Użytkownika z tego tytułu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków licencji Usługodawca może wypowiedzieć - ze skutkiem natychmiastowym - zawartą z Użytkownikiem Umowę dotyczącą zamówionego Produktu/aplikacji. W razie dokonania wypowiedzenia Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Produktu/aplikacji oraz jej trwałego usunięcia ze swoich zasobów informatycznych. Niezależnie od powyższego Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia względem Użytkownika roszczeń przewidzianych przepisami prawa, w tym roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

§ 8
Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres: SolutionDEVs Dawid Baruch ul. Friedleina 26 lok. 2, 30 – 009 Kraków lub na adres poczty elektronicznej mail_protected.png.
 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę tę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, w tym w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, a także w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9
Zasady korzystania z Forum. Publikacja Postów na stronach Serwisu

 1. Forum Serwisu www.ipsbeyond.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii oraz udzielania pomocy innym Usługobiorcom w zakresie tematów poruszanych na Forum.
 2. Korzystanie z Forum jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Użytkownik może dokonać Zamówienia płatnej funkcji korzystania z Forum - „Użytkownik premium” za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Publikować Posty i zakładać nowe tematy na Forum może Użytkownik posiadający Konto w Serwisie.
 5. Posty powinny zawierać treści merytorycznie związane z tematem, w którym są publikowane.
 6. Tematy powinny być zakładane w odpowiednich tematycznie działach Forum.
 7. Ten sam Post nie powinien być umieszczany w więcej niż jednym temacie. Ten sam temat nie powinien być zakładany w więcej niż jednym dziale.
 8. Użytkownik nie powinien publikować swoich Postów pod sobą.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do nie naruszania w sposób rażący zasad poprawnej pisowni w odniesieniu do treści Postów.
 10. Użytkownik nie powinien przy pisaniu Postów:
  1. używać kolorowych czcionek;
  2. używać czcionek w niestandardowych rozmiarach.
 11. Za treść Postu i jego zawartość jest odpowiedzialny wyłącznie Użytkownik, który go opublikował. Użytkownik ten zezwala na automatyczne gromadzenie i utrzymywanie w infrastrukturze Serwisu wszelkich treści zamieszczanych przez niego w Serwisie, w tym na Forum oraz akceptuje automatyczny dostęp do tych treści przez innych Użytkowników korzystających z Serwisu, w tym Forum.
 12. Użytkownik, który opublikował Post ma możliwość jego edytowania w okresie 30 min. od pierwszego opublikowania, za wyjątkiem „Użytkownika Premium”, któremu prawo to przysługuje bezterminowo.
 13. Użytkowników obowiązuje zakaz publikowania Postów zawierających treści lub materiały naruszające prawo lub dobre obyczaje. W szczególności niedopuszczalne jest publikowanie Postów, które:
  1. w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
  2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
  3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
  4. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
  5. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
  6. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  7. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
  8. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych; obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
  9. zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
  10. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
  11. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne;
  12. zawierając treści nieetyczne, wulgarne lub obrażające innych Usługobiorców lub osoby trzecie;
  13. zawierają groźby;
  14. promują lub sprzyjają działaniom bezprawnym;
  15. zawierają instrukcję postępowania, które może doprowadzić do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
  16. zawierających linki do programów typu rootkit, exploit, wirus, robak internetowy itp.
 14. Publikowanie Postów zawierających treści związane z działalnością komercyjną Użytkownika jest dopuszczalne jedynie w dziale tematycznym do tego przeznaczonym, tj. w Dziale Ogłoszeń.
 15. Administrator jest uprawniony do uniemożliwienia dalszego dostępu do Postu zawierającego treści naruszające postanowienia Regulaminu, w tym treści o bezprawnym charakterze. O fakcie uniemożliwienia dostępu do danego Postu Użytkownik, który umieścił ten Post, zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.
 16. Administrator ma także prawo do uniemożliwiania dalszego dostępu do tematu zawierającego treści naruszające postanowienia Regulaminu, w tym treści o bezprawnym charakterze.
 17. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się powtarzającego się publikowania Postów naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 1-dniowym terminie nie zastosuje się do wezwania, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Forum przez tego Użytkownika, w tym do uniemożliwienia mu publikowania Postów oraz do usunięcia jego dotychczasowych Postów. O powyższych działaniach Administratora Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.
 18. Użytkowników ma możliwość korzystania z sygnatury (podpisu), którą jest tekst widoczny dla innych Użytkowników Forum, wyświetlany pod każdym jego Postem.
 19. Przy korzystaniu z sygnatury Użytkowników obowiązują następujące zasady:
  1. niedopuszczalne jest umieszczenie w podpisie linków do konkurencyjnego forum lub serwisu;
  2. treści umieszczone w podpisie nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów.
 20. Użytkownik ma możliwość używania emblematu, którym jest obrazek widoczny dla innych Użytkowników, wyświetlany pod nazwą Użytkownika.
 21. Przy korzystaniu z emblematów Użytkowników obowiązują następujące zasady:
  1. maksymalny rozmiar emblematu to 100 na 100 pikseli;
  2. niedopuszczalne jest stosowanie jako emblematu obrazków rang;
  3. treść emblematów nie może naruszać prawa lub dobrych obyczajów.
 22. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator jest wyłącznie uprawniony do usuwania Postów; z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, z tym zastrzeżeniem, że może żądać od Administrator usunięcia umieszczonych przez siebie Postów.
 23. Usługodawca uprawniony jest do zamieszczenia reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych, obok Postu Użytkownika.
 24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów, wypowiedzi, zdjęć i opisów zamieszczanych przez Użytkowników, a także merytoryczną wartość Postów lub komentarzy.
 25. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać do Administratora. Użytkownicy proszeni są o upewnienie się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania przez nich z Serwisu.
 26. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzje Administratora są ostateczne. W przypadku braku akceptacji decyzji Administratora Użytkownik powinien złożyć reklamację w sposób opisany w § 12 niniejszego Regulaminu.
 27. Szczegółowe warunki publikacji Postów określone są w Szczegółowych Warunkach Publikacji dostępnych pod adresem https://www.ipsbeyond.pl/regulaminy/warunki_publikacji.html/.

§ 10
Blog

 1. W ramach Bloga, stanowiącego część Serwisu Usługodawca zamieszcza wpisy dotyczące tematyki związanej z IPS Community Suite (dawniej IP.Board) i funkcjonowaniem forum.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Serwisie mają możliwość komentowania wpisów zamieszczanych na Blogu przez Usługodawcę lub innych Użytkowników, a także dodawania nowych wpisów, tj. tworzenia Bloga, związanych z jego tematyką.
 3. Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Serwisie mają możliwość obserwowania poszczególnych tematów na Blogu poprzez zaznaczenie opcji „Obserwuj”.
 4. Przy tworzeniu wpisów na Blogu, a także komentowaniu wpisów zamieszczanych na Blogu przez innych Użytkowników lub Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków i zasad, jakie obowiązują na Forum, a które określone zostały w § 9 niniejszego regulaminu, który znajduje również zastosowanie do zasad działania Bloga.

§ 11
Newsletter

 1. Niezależnie od dokonania Rejestracji w Serwisie istnieje możliwość korzystania z Usługi Newslettera, w przypadku gdy Usługodawca rozpocznie świadczenie takiej usługi, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej wiadomości w Serwisie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, zamówienie usługi Newslettera jest możliwe przy dokonywaniu rejestracji, jak również w drodze jego oddzielnego zamówienia poprzez skorzystanie z opcji „Zapisz się do Newslettera”. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu i oferowanymi w ramach Sklepu Produktów/aplikacji lub Usług w formie wiadomości e-mail na adresy osób zapisanych do Newslettera.
 3. Usługodawca świadczy usługę Newslettera na podstawie Regulaminu Newslettera, który stanowić będzie załącznik do niniejszego Regulaminu. Usługa przesyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Usługodawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mail_protected.png lub pisemnie na adres: SolutionDEVs Dawid Baruch, 30 – 009 Kraków, ul. Friedleina 26 lok. 2 albo przez kliknięcie w link zamieszczony w Newsletterze.

§ 12
Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt/aplikację wolną od wad.
 2. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy w przypadku gdy Produkt/aplikacja ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 3. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących zamówionych Produktów/aplikacji lub Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mail_protected.png lub pisemnie na adres: SolutionDEVs Dawid Baruch, 30 – 009 Kraków, ul. Friedleina 26 lok. 2.
 4. Reklamacja może być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Usługodawca zaleca Usługobiorcy wskazanie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu/aplikacji do zgodności z Umową lub złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Powyższe wskazania są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Usługodawcy do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się udostępnić Usługodawcy niezbędne, wskazane przez niego informacje, pozwalające na usunięcie wad lub błędów w dostarczonym Produkcie/aplikacji.

§ 13
Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§ 14
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi lub aktualizacyjnymi. O terminie planowanej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz czasie jej trwania Usługodawca powiadomi Użytkowników przez odpowiedni komunikat zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do przeniesienia praw do Serwisu, z tym że Usługodawcy przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikami – bez konieczności uzyskania ich odrębnej zgody, a w przypadku umów zawartych z Użytkownikami będącymi Konsumentami – za ich odrębną zgodą.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń podmiotów trzecich.

§ 15
Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera Produkty, dokumenty, materiały oraz elementy, które mogą być chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami do znaków towarowych oraz prawami autorskimi.
 2. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do stanowiących przedmiot prawa autorskiego materiałów (w tym elementów graficznych) użytych na stronie internetowej Serwisu, a pochodzących od Usługodawcy.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej, które to naruszenie może nastąpić w szczególności przez kopiowanie lub wykorzystywanie w inny sposób całości lub części elementów zastosowanych na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Produktów/aplikacji lub Usług, które Usługodawca świadczy na podstawie Umowy związanej z Zamówieniem osobom trzecim. Usługobiorca nie może także wykorzystywać Produktów lub Usług, o których mowa, jako wzoru do opracowania podobnych Usług lub Produktów/aplikacji.
 5. Usługobiorca publikujący za pośrednictwem Serwisu Post, temat na Blogu lub jakikolwiek utwór w rozumieniu prawa autorskiego oświadcza, że publikacja Postu, tematu na Blogu lub utworu nie narusza praw osób trzecich, w szczególności cudzych praw własności intelektualnej. Z tytułu złożenia powyższego oświadczenia Usługobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Naruszenie przez Usługobiorcę praw własności intelektualnej może skutkować dochodzeniem przeciwko niemu roszczeń przez osoby uprawnione.

§ 16
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca zawiadomi Użytkowników o zmianach poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu oraz przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez każdego z Usługobiorców przy dokonywaniu Rejestracji. Zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie w postaci tekstu jednolitego Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, który nie będzie krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Serwisu zmienionego Regulaminu.
 3. W związku z tym, że usługa związana z Kontem ma charakter ciągły, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik w terminie 14 dni od daty otrzymania drogą mailową informacji, o której mowa w ust. 1 nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca jeżeli nie akceptuje nowych postanowień ma prawo do wypowiedzenia Umowy/Umów. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia, przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi wypowiedzenie Umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, o czym powiadomi go przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji.
 6. W przypadku jeśli Usługobiorca korzysta z płatnych Usług Serwisu i wypowiedział Umowę w związku ze zmianą Regulaminu zostanie mu zwrócona część Ceny wniesionej po dokonaniu Zamówienia. Wysokość należnej do zwrotu kwoty zostanie obliczona w ten sposób, że Usługodawca ustali stosunek okresu, przez który Umowa była rzeczywiście wykonywana do okresu, przez który Umowa byłaby wykonywana gdyby jej nie wypowiedziano. Otrzymany w ten sposób ułamek będzie podstawą do obliczenia należnej Usługodawcy opłaty. Usługodawca zwróci Usługobiorcy różnicę między opłatą uiszczoną po dokonaniu Zamówienia, a opłatą należną obliczoną w sposób wskazany wyżej.

§ 17
Dane osobowe Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia, że wszelkie uzyskiwane przez niego dane osobowe są zbierane dla celów oznaczonych w Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności (załącznik do Regulaminu) oraz, że są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta w Serwisie, korzystania ze świadczonych przez Administratora Usług oraz dokonywania zakupu Produktów/aplikacji lub Usług za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Sklepu. W związku z tym dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umów o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, w tym umów związanych z zakupami dokonywanymi przez Użytkowników w Sklepie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania tych umów.
 4. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, które mogą być realizowane zgodnie z przepisami RODO:
  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  2. prawo sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jako Administratora określone są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej Serwisu i stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. Załącznik do Polityki Prywatności stanowi Polityka wykorzystywania Cookies.

§ 18
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu www.ipsbeyond.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej Usługobiorcom zapoznanie się z jego postanowieniami i sporządzenie jej wydruku oraz jest dostarczany nieodpłatnie Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownej informacji na adres e-mail: mail_protected.png. Poprzednio obowiązuje wersje Regulaminów są dostępne pod adresem https://www.ipsbeyond.pl/regulaminy/index.html/ oraz mogą być dostarczane Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownej informacji na w/w adres e-mail.
 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

Załączniki:

 1. Polityka Prywatności wraz z załącznikiem Polityką wykorzystywania Cookies
 2. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 3. Wzór formularza reklamacyjnego
 4. Regulamin świadczenia usług Newslettera
×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.