Jump to content

5 Screenshots

About This File

Opis

(SD) Company Directory 3 jest aplikacją przeznaczoną dla IPS Community Suite 4. Dzięki tej aplikacji zyskujesz nowe możliwości rozwoju społeczności.

 

Aplikacja nie posiada stopki autorskiej

 

Co zyskujesz dzięki (SD) Company Directory 3?

 • możliwość stworzenia unikalnego miejsca w swojej społeczności, w którym użytkownicy będą mogli tworzyć wizytówki
 • możliwość budowania reputacji wizytówki poprzez recenzje i oceny wpisów
 • możliwość komentowania wizytówek
 • możliwość prezentacji miejsca na mapie Google

Przykładowe realizacje

 • katalog firm
 • katalog sklepów
 • katalog wydarzeń
 • katalog freelancerów

Aplikacja (SD) Company Directory może być używana wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zaprezentować coś, co da się umieścić w fizycznym miejscu na mapie

Funkcjonalność:

 • Oznaczenie profilu jako wyróżniony
 • Sortowanie wpisów
 • Zakup z nexusem
 • Wygasanie wpisów
 • Możliwość połączenia Państwa z miastem
 • Formularz kontaktowy dla firm
 • Komunikat dla wyłączonej aplikacji
 • Widget najnowsze profile
 • Możliwość usunięcia stopki
 • Uprawnienia do formularza kontaktowego
 • Panel klienta
 • Statystyki wyświetleń profilu
 • Filtrowanie listy
 • Alfabetyczna lista
 • Kody rabatowe
 • Predefiniowane tagi
 • Dodatkowy wygląd strony głównej
 • "Ulubione" profile
 • Dodatkowe profile
 • Dodatkowe lokalizacje profilu
 • Możliwość przypisania pola dodatkowe do kategorii podczas dodawania
 • Możliwość wymagania województwa/miasta podczas dodawania profilu
 • Dodatkowy wygląd kategorii
 • Strona z cennikiem
 • Funkcjonalność zmiany autora
 • Możliwość zmiany języka opisu na mobile + domyślnie wybrany opis w języku użytkownika
 • Funkcjonalność meldowania się (Check-in)
 • Możliwość ustawienia własnej nazwy w linku
 • Możliwość włączenia/wyłączenia przez autora wpisu komentarzy/opinii w profilu
 • Możliwość wyłączenia wymagania pola adres e-mail
 • Dodatkowa walidacja pola z kodem pocztowym. Dowolnymi znakami są tylko cyfry i myślnik
 • Możliwość ukrycia autora profilu
 • Możliwość zmienienia sortowania profili w kategoriach
 • Możliwość tworzenia specjalizacji dla profilów
 • Możliwość filtrowania firm na liście po województwie, mieście, specjalizacji
 • Dodatkowe pola w opiniach firm
 • Funkcjonalność weryfikowania profili
 • Możliwość dodawania profili z pominięciem mapy
 • Możliwość zaktualizowania profili po aktualizacji pakietu
 • Weryfikacja profili w panelu klienta
 • Możliwość dodania komentarzu do zgłoszonej weryfikacji
 • Nowa wyszukiwarka profili
 • Możliwość dodawania miasta przez użytkownika
 • Wybrane grupy mogą pomijać płacenie
 • Możliwość przypisania specjalizacji do danej kategorii
 • Możliwość wyłączenia funkcji meldowania się (Check-in)
 • Możliwość wyłączenia opcji obserwowania profili
 • Możliwość wyłączenia globalnej wyszukiwarki
 • Możliwość podania skróconej i pełnej nazwy firmy
 • Możliwość sortowania profili w losowej kolejności w widgecie
 • Mikrodane
 • Integracja z (SD) Sales Portal Pro
 • Zmiana wyglądu aplikacji
 • System newsów
 • Firmy w pobliżu
 • Usunięcie globalnej wyszukiwarki
 • Predefiniowane Social Media
 • Możliwość definiowania godzin otwarcia
 • RSS dla newsów
 • Możliwość dodania więcej niż jednej opinii dla firmy
 • Zmiany w sitemapie
 • Importer
 • Zakładka w profilu "odwiedzone firmy"
 • Możliwość wyłączenia funkcji "Nie znalazłeś miasta? Dodaj je"
 • Widget: "Najnowsze opinie"
 • Widget: "Ostatnio odwiedzone firmy"
 • Własny walidator dla pola kod pocztowy
 • Możliwość edycji pól dodatkowych podczas edycji opinii
 • Możliwość filtrowania po polach dodatkowych
 • Możliwość przypisania pola dodatkowe do wszystkich kategorii automatycznie
 • Możliwość wyłączenia systemu specjalizacji
 • Narzędzia moderacyjne w widoku kategorii
 • Rozszerzenie strumienia aktywności (prezentowanie: dodanie do ulubionych, zameldowanie się)
 • Możliwość wyłączenia systemu weryfikacji
 • Możliwość wyłączenia wymagania zaznaczenia pozycji na mapie
 • Wyświetlanie newsów danego profilu na stronie profilu
 • Nowy wygląd newsów
 • Promowanie profili firmowych (FB, Twitter, Nasz wybór)
 • Rekomendowane komentarze
 • Wiadomość w profilu
 • Odpowiedź na opinie
 • oEmbed (profile, komentarze, opinie, newsy)
 • Całkowicie przepisany system newsów (nowa wersja zawiera: reakcje, wiadomości, komentarze, promocję, okładki)
 • Możliwość sortowania w Pakietach + wielojęzyczność
 • Wielowalutowość w pakietach
 • Możliwość ograniczenia użyć pakietu (limit użyć i pakiet tylko dla wybranych grup)
 • Ranking firm (wersja beta)
 • Nowe mapy OpenStreetMap
 • Możliwość umieszczenia pól dodatkowych w zakładce
 • Zmiany w topie profilu
 • JSON-LD
 • Statystyki dodatkowych ocen w opinii
 • Kategoryzacja newsów
 • Możliwość wgrania domyślnego zdjęcia dla profili firm
 • Możliwość połączenia kategorii z pakietami
 • Możliwość wyłączenia opcji kontaktu poprzez e-mail i/lub PW
 • Nowy szablon dla "okna informacyjnego" na mapie
 • Możliwość zdefiniowania wartości przybliżeń dla map
 • Zapamiętywanie parametrów wyszukiwania na stronie "firmy w pobliżu"
 • Możliwość wysłania SMS do firmy w określonych godzinach, określonych dniach tygodnia i przez użytkowników określonych grup (integracja z Twilio.com) [Opcja dostępna w wybranych pakietach]
 • Możliwość połączenia wszystkich metod kontaktowych w jeden przycisk
 • Możliwość zasugerowania nowej firmy do katalogu
 • Powiadomienie o dodaniu nowego miasta
 • Możliwość zdefiniowania własnego zestawu znaków, który będzie użyty do filtrowania na liście firm
 • Dodatkowe statystyki w widoku blokowym
 • Powiadomienia o nowym newsie
 • Lazy Loading dla obrazków
 • Możliwość przypinania profili
 • Możliwość wyboru czasu pomiędzy formatem 24-godzinnym i 12-godzinnym (dla godzin otwarcia firmy)
 • Mapa wszystkich firm
 • Nowy dostawca SMS'ów: smsapi.pl
 • Możliwość włączenia moderowania wpisów per kategoria
 • Możliwość włączenia komentarzy/opinii per kategoria
 • Możliwość włączenia moderowania komentarzy/opinii per kategoria
 • Zmiany w profilach dodatkowych (dodanie opcji edycji wpisu, dodatkowe pola jak nazwa i województwo, zmiana sposobu sortowania wpisów)
 • Możliwość wybrania pól dodatkowych dla opinii per kategoria
 • Możliwość utworzenia własnej galerii zdjęć (wersja beta)
 • Własna wiadomość na wybranych stronach

 

Licencja na aplikację

Licencja udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy poprzez dokonanie odnowienia

 

Description

(SD) Company Directory 3 is an application designed for IPS Community Suite 4. With this app you gain new possibility to enhanceyour community.

What do you gain through the app  (SD) Company Directory 3?

 • abbility to create unique place in your community, in which members can create business cards
 • abbility to build reputation of business card through reviews and ratings
 • abbitlity to comment business cards
 • abbility to present place on Google maps

Example realizations

 • Company Directory
 • Shops directory
 • Events directory
 • freelancers directory

Application (SD) Company Directory can be used anywhere where we would like to present something that can be put in a physical location on the map.

Functionality:

 • Sorting profiles
 • Purchase package in Commerce (nexus)
 • Expiring profiles
 • Abbility to connect country with city
 • Contact form in profile
 • Offline message
 • Widget newest profiles
 • Abbility to copyright removal
 • Permission to contact form
 • Customer center
 • Profile view statistics
 • Alpabetical list
 • Profiles filter
 • Discount codes
 • Predefined tags
 • Additional main view
 • "Favorite" profiles
 • Additional profiles
 • Additional profile locations
 • Abbility to connect field with categories when adding
 • Abbility to require state/city when create profile
 • Additional category view
 • Price list page
 • Change profile owner
 • Abbility to change language description on mobile + default description in current member lang
 • Ability to check-in when you physically visit the company
 • Member can set own seo name
 • Abbility to turn on/off profile comments/opinions
 • Abbility to turn off Contact e-mail address field
 • Additional validation postal code field. Allowed chars are digits and dash
 • Abbility to hide company profile autor
 • Abbility to change sorting profile in categories
 • Abbility to create profiles specializations
 • Abbility to filter companies by: states, cities, specializations
 • Additional fields in company opinion
 • Abbility to verify profile
 • Ability to add profile without maps
 • Ability to update profiles after an update package
 • Profiles verification in the customer panel
 • Abbiliti to add comment in verification request
 • New search profiles
 • Ability to add city by user
 • Selected groups can avoid paying
 • Abbility to assign specialization to category
 • Abbility to turn off check-in functionality
 • Abbility to turn off follow profiles
 • Abbility to turn off global search
 • Ability to provide short and full name of the company
 • Abbility to random order companies in widget
 • Microdata
 • Integration with (SD) Sales Portal Pro
 • Application redesign
 • News system
 • Nearby companies
 • Remove global search
 • Predefined Social Media
 • Possibility to define opening hours
 • RSS for news
 • Ability to add more than one review for company
 • Changes to sitemap
 • Importer
 • Tab in the profile "visited company"
 • Ability to disable feature "You have not found the city? Add it"
 • Widget: "Latest opinions"
 • Widget: "Latest visited companies "
 • Own validator for post code field
 • Ability to edit additional fields when editing an opinion
 • Ability to filter on additional fields
 • Ability to assign additional fields for all categories automatically
 • Ability to disable the specialization system
 • Moderation tools in the category view
 • Extension stream activity (presenting: add to favorites, check-ins)
 • Ability to disable the verification system
 • Ability to disable requirement to mark positions on map
 • Displaying news of a given profile on the profile page
 • New look for news
 • Promoting company profiles (FB, Twitter, Our pick)
 • Recommended comments
 • Message in profile
 • Answer to opinions
 • oEmbed (profiles, comments, opinions, news)
 • Completely rewritten news system (new version includes: reactions, messages, comments, promotion, covers)
 • Ability to sort in Packages + multilanguage
 • Multicurrency in packages
 • Ability to limit package use (use limit and package only for selected groups)
 • Companies ranking (version beta)
 • New map provider OpenStreetMap
 • Ability to place additional fields in the tab
 • Changes in profile top
 • JSON-LD
 • Statistics of additional ratings in the opinion
 • News categorization
 • Ability to upload the default photo for company profiles
 • Ability to join categories with packages
 • Ability to disable contact by e-mail and/or PW
 • New template for the "information window" on the map
 • Ability to define zoom values for maps
 • Remembering search parameters on the "nearby companies" page
 • Ability to send an SMS to the company at certain times, specific days of the week and by users of specific groups (integration with Twilio.com) [Available on selected packages]
 • Ability to connect all the contact methods in one button
 • Ability to suggesting a new company to the catalog
 • Notification about adding a new city
 • Ability to define your own character set that will be used to filter the list of companies
 • Additional stats in grid view
 • Notification about new news
 • Lazy Loading for images
 • Ability of pinning profiles
 • Ability to choose the time between the 24-hour and 12-hour (for opening hours)
 • Map of all companies
 • New SMS provider: smsapi.pl
 • Ability to enable moderation entries per category
 • Ability to enable comments/opinions per category
 • Ability to enable comments/opinions moderation  per category
 • Changes in additional profiles (adding edit options to the entry, additional fields like name and state, changing the sorting of entries)
 • Ability to select fields for opinions per category
 • Ability to create own photo gallery (beta version)
 • Niestandardowa wiadomość na wybranych stronach

 

Więcej zdjęć:

 

Więcej informacji znajdziesz w klubie:

 


What's New in Version 3.12.0   See changelog

Released

 • Naprawa mniejszych błędów
 • Usunięcie obsługi Google Maps
 • Możliwość zmiany ikony markera dla kategorii
 • Możliwość wyłączenia zoom'a na mapach dla wybranych grup
 • Możliwość wyłączenia funkcji "zaplanuj trasę" dla wybranych grup
 • Wybór kategorii w postaci grida
 • Kompatybilność z Invision Community 4.5

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
 • Create New...

Important Information

W celu świadczenie usług przez nasz Serwis na najwyższym poziomie, w ramach Serwisu wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron Serwisu IPSBEYOND.PL bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeżeli nie dokonacie Państwo zmiany ustawień przeglądarki internetowej to wyrażacie zgodę na zapisywanie plików Cookies.